Previous ◁ | ▷ Next
Downloads
Overview Search Downloads
Overview
Number of Categories: 5
Software Xinje Subcategories: 1 Files: 1

Download Software PLC, XCPro XC1,2,3 XD series XCC, XCM all PLC series are can download from here!

Software HMI-TouchWin Files: 0

Download Touchwin Designer for HMI All series TP,TH.TG, MP, XMP, XMH All series here!

Software HMI-PanelMaster Files: 0

Download Software PMDesigner latest version for HMI-PanelMaster PV, PT, PK, PX All series here!

Catalog Xinje Files: 4

Catalog PLC, HMI, Servo Drive& Motor, Stepping Drive& Motor , Inverter

Catalog PanelMaster Files: 1

Download PanelMasetr Catalog HMI-PV,PT,PX and PanelExpress SCADA

About Us

 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Automation System ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า คอนโทรล เครื่องจักร และออกแบบระบบอัตโนมัติทุกชนิด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ อาทิเช่น Xinje, TouchWin, Thinget , PanelMaster , Adtek, Keli, Riko ฯลฯ เราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

Quick Contact